Contact us
Representatives
Distributors
Distributors
You are here:EDI Home Page > Contact us > EDI Fujian, China
EDI (FUJIAN) CO., LTD.
10 Shuanghu San Road
Cangshan Technology Park
Fuzhou, Fujian 350007, China
福建福州仓山科技园双湖三路十号

Tel : +86-591-8344-7322/311
Fax : +86-591-8346-0934

edifj@e-EDI.com